„Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky.”

Benjamin Franklin

Naše projekty


2017 – 2019

Chemicko-sociálne laboratórium

Chemicko-sociálne laboratórium

V priebehu troch rokov sme realizovali úspešný projekt s názvom Chemicko-sociálne laboratórium, ktorý bol zameraný na vzdelávanie detí zo sociálne menej podnetného prostredia v oblasti chémie.

Cieľom projektu bolo predovšetkým vytvoriť podmienky na vznik voľnočasových krúžkov s chemickým zameraním, v ktorých by deti dlhodobo rozvíjali svoje zručnosti a vedomosti a zmysluplne by tak trávili čas po skončení riadneho vyučovania.

Vďaka projektu sa nám podarilo zriadiť a plne vybaviť krúžky až na šestnástich školách na Slovensku. V každom krúžku bolo maximálne desať detí, a to z dôvodu, aby sa im lektori mohli čo možno najviac individuálne venovať. V krúžkoch sa tak mohli realizovať vtipné a zaujímavé chemické pokusy a s tým spojené voľnočasové aktivity. Táto cesta sa ukázala ako efektívna. V krúžkoch sa deti vzdelávali, zažili interakcie, boli uchránené od diskriminácie, a predovšetkým sa ocitli v bezpečnom prostredí mimo ulice.

Projekt bol realizovaný v Šali, Dunajskej Lužnej, Trakoviciach, Voderadoch a Abraháme, v ktorých sme chemické učebne vďaka projektu vybavili interaktívnymi tabuľami, prenosnými tabletmi, počítačmi pre lektorov, súpravami organickej a anorganickej chémie a inými laboratórnymi pomôckami.

Zdrojom financovania bol grant nadácie Granvia Foundation.

2018

Skús pokus

Skús pokus

Chémia je experimentálna veda a ak sa učí len teoreticky, je ťažká a nezáživná. Záujem žiakov o tento predmet klesá, chemikov na Slovenku ubúda. Je potešiteľné, že v inovovanom štátnom vzdelávacom programe bola posilnená hodinová dotácia predmetu chémia. Kladie sa v ňom dôraz na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov, pričom jedným z cieľov predmetu je aj získavanie manuálnych zručností, intelektových a sociálnych spôsobilostí žiakov pri realizácii žiackych experimentov.

So zámerom zvrátiť tento stav sme s radosťou participovali na súťaži žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s názvom Skús pokus, ktorá každoročne už od roku 2016/2017 podporuje vzťah mladých k prírodným vedám.

Zaži chémiu bola hlavná myšlienka projektu. V súlade s ňou sme pomohli školám, ktoré nemali dostatok vlastných prostriedkov na zabezpečenie materiálneho vybavenia, vytvoriť podmienky na experimentálnu činnosť žiakov a realizáciu pokusov.  Vybraným školám sme poskytli základné pomôcky a chemikálie, ako aj pracovné zošity a poskytli sme im návody na ich využitie. Všetky pomôcky boli pritom prenosné a budú teda aj v budúcnosti k dispozícii na zapožičanie iným školám, resp. ďalším organizátorom záujmových krúžkov, táborov a vzdelávacích eventov.

Vyvrcholením nášho projektu bolo zapojenie sa žiakov do súťaže Skús pokus, v ktorej prezentovali krátke videá s uskutočnenou experimentálnou aktivitou.

2018

Školský špeciálny pedagóg

2018 ─ Školský špeciálny pedagóg

Ktosi múdry povedal, že práve škola je priestorom, ktorý by mal pomáhať rozdiely prekonávať a nie ich posilňovať, aby všetky deti mali šancu do budúcnosti – do veľkého dospelého sveta, ktorý nikdy nie je veľmi jednoduchý.

Sme presvedčení o tom, že škola patrí všetkým deťom. Bez ohľadu na to, z akej sú rodiny, akú majú farbu pleti, s akým hendikepom sa narodili, aké prekážky musia v živote prekonávať. Každý rok v septembri zasadne do školských lavíc množstvo detí, ktorých štartovacia čiara je oproti ostatnej väčšine pre nejaký dôvod nepriaznivo posunutá. Neschopnosť chápať tieto odlišnosti vedie k neznášanlivosti, nerešpektovaniu individuality, k netolerancii.

Preto sa dnes tak často hovorí o inklúzii a inkluzívnej škole ako o škole pre všetkých, kde každý žiak (nielen ten s evidentným postihnutím, hendikepom či závažnejším znevýhodnením) má právo na individuálny prístup, na vzdelávanie takými metódami, takými postupmi a prístupmi, takými formami, ktoré sú pre neho najlepšie, najprijateľnejšie a ktoré zabezpečia jeho maximálne osobnostné a vedomostné napredovanie.

Do našich škôl sa na tieto účely dostávajú čoraz viac odborníci, podporné tímy, ktorých úlohou je každodenne pomáhať učiteľom realizovať také podporné opatrenia, nachádzať také riešenia, ktoré deťom zabezpečia osobnostný aj vedomostný rozvoj a progres, pomôžu v rôznych životných situáciách bez stigmatizácie.

Školský špeciálny pedagóg či školský psychológ sú pomerne nové „prvky“ v našich školách, ktoré priniesli zmeny vo vzdelávaní dnešnej doby. V školách sú vnímaní rôzne – od odmietania, neprijímania, nepochopenia ich úlohy a poslania v škole až po rovnocenné a obohacujúce partnerstvo, úprimnú radosť zo vzájomnej spolupráce a spoločného hľadania cesty, ako najlepšie vychovávať a viesť životom naše jedinečné a rôznorodé deti.

V súlade s naším cieľom podporovať, propagovať a prezentovať úlohu pedagóga v oblasti školstva a vzdelávania sme sa v roku 2018 podieľali na vzniku praktickej príručky pre pedagógov s názvom Školský špeciálny pedagóg – cesta k inkluzívnej škole. Bola zameraná na viaceré praktické otázky, ktoré často trápia školských špeciálnych pedagógov na novovytvorených miestach v školách. Príručka prináša pohľad na možné uplatnenie sa tejto profesie v bežných školách, sumár vedomostí a informácií o tom, ako môžu špeciálni pedagógovia svoje poslanie v bežnej škole naplniť s nadšením a dobrou vôľou tak, aby boli plnohodnotnými a dôležitými spolupracovníkmi, pomocníkmi, partnermi a prípadne aj radcami či metodikmi pre učiteľov, rodičov, sprievodcami a podporovateľmi pre deti/žiakov, s jasnou predstavou o tom, čo a ako chcú robiť, k čomu chcú prispieť.

Odborným garantom projektu bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Príručka je k dispozícii aj v online podobe TU.

2018

Máš názor? Povedz ho!

Máš názor? Povedz ho!

V roku 2020 sme predstavili školám na Slovensku netradičný projekt mediálnej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl, prostredníctvom ktorého sme chceli dať mladým príležitosť vyjadriť svoj názor a naučiť ich akceptovať názory druhých, keďže otázka občianskej zodpovednosti nebola nikdy doteraz pálčivá natoľko ako práve dnes.

Východiskom konceptu modernej mediálnej výchovy bolo, aby sme mali trpezlivosť a dokázali oddeliť pravdivé a nepravdivé informácie, ktorými sme v dnešnom svete doslova zahltení. A ešte dôležitejšie je, aby sme to naučili aj deti a mladých.

Naším zámerom bolo:

 • rozvíjať kritické myslenie a argumentáciu žiakov na základných školách,
 • naučiť žiakov pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi,
 • naučiť ich rozpoznávať mediálnu manipuláciu,
 • naučiť žiakov analyzovať a odhaliť konšpiratívne správy,
 • prispieť k tomu, aby žiaci neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale aby sa aktívne zapájali a zaujímali o celospoločenské dianie.

V atraktívnom formáte tzv. open-space diskusie, t. j. diskusie v skupinkách pod vedením skúsených spíkrov sme mladým dali možnosť aktívne diskutovať a vyjadriť svoj postoj, resp. naučiť sa rešpektovať postoj druhých, a nielen odrecitovať naučené fakty. Diskutovali sme napríklad aj o:

 • Vlastenectve – Na čo si hrdý a čo je, podľa teba, hrdinstvo?
 • Kultúrnych rozdieloch – Je, podľa teba, Slovensko veľkorysé miesto k menšinám?
 • Extrémizme – Ako sa, podľa teba, mladí stávajú extrémistami?
 • Migrantoch – Za akých okolností by si natrvalo odišiel zo Slovenska?

Koncept open-space diskusie sme po prvýkrát zrealizovali na ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici v Bratislave, a to presne 2. októbra 2018, na Medzinárodný deň nenásilia.

2020

Home schooling

Home schooling

COVID-19 a koronakríza zasiahla úplne všetkých, učiteľov a žiakov nevynímajúc. Prakticky zo dňa na deň museli riaditelia škôl a učitelia riešiť, ako zabezpečiť vyučovanie online, a to s technickým vybavením, ktoré je v mnohých školách nielen na Slovensku nevyhovujúce. Druhou stranou mince boli zase rodiny, ktoré sa ocitli pred vážnym problémom, keď viacerým deťom na Slovensku nebolo možné sprostredkovať ani len základné vzdelávanie sa, a to opäť v dôsledku nedostatočných finančných prostriedkov.

 V druhom polroku roku 2020 sme preto počas pandémie realizovali projekt venovaný pomoci pri vzdelávaní rodinám s deťmi, tzv. home schooling. Projekt bol zameraný na podporu učiteľov, ktorí nemali vlastný osobný počítač, a deťom zo sociálne slabších rodín alebo mnohopočetných rodín. Projekt sme realizovali v osade Varhaňovce pri Prešove a v oblasti Topoľčian. Zároveň sme podporili jedno hospitalizované dieťa s onkologickým ochorením v Pezinku. Zdrojom financovania bol grant nadácie Granvia Foundation.

2022

Podpora doučujúcich

Podpora doučujúcich

V tomto roku pripravujeme projekt zameraný na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy.

V rámci projektu plánujeme vykonávať metodickú podporu doučujúcich prostredníctvom špecializovanej vzdelávacej platformy pre pedagogických pracovníkov  v rozsahu minimálne dve hodiny mesačne vo forme skupinových online stretnutí. Zároveň budeme poskytovať individuálnu podporu minimálne v rozsahu jednej hodiny mesačne. Pripravíme sprievodné metodické materiály prispôsobené druhu a typu školy, a jednotlivým vyučovacím predmetom, ku ktorým bude poskytované doučovanie.

Spôsob výkonu informačnej kampane, výberu a selekcie doučujúcich, poskytovanie samotného vzdelávania, ako aj metodickej podpory nám umožňuje realizovať aktivity vo všetkých regiónoch Slovenska. Zameriame sa predovšetkým na regióny, v ktorých je najviac žiakov ohrozených školským neúspechom.

2022 – 2023

Buď ministrom svojich peňazí!

Buď ministrom svojich peňazí!

Zo záverov prieskumu realizovaného medzi učiteľmi vyplýva potreba finančného vzdelávania  žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v maďarskom jazyku, keďže v súčasnosti na trhu absentuje publikácia o finančnej gramotnosti v maďarskom pre základné školy. Podobne chýbajú aj učebné materiály pre žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebovali, ktoré by zohľadňovali ich potreby a súčasne ponúkali aspoň základy finančného vzdelávania.

Mladí v reedukačných centrách a centrách pre deti a rodiny, utečenci a žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia patria v tejto oblasti k najviac ohrozeným skupinám. Ich zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti sú na nízkej úrovni (spôsobenej neexistujúcim alebo chybným vzorovým správaním sa dospelých v ich okolí, prípadne neznalosťou fungovania systému vo svete financií).

Naše zámery

Tí, ktorí sú v kontakte s ohrozenými skupinami, prichádzajú do styku s rodičmi, učiteľmi a rovesníkmi. Vo väčšine prípadov však rodičia nevedia v oblasti financií svojim deťom poskytnúť relevantné informácie a zrozumiteľne im vysvetliť, ako narábať s peniazmi a zabezpečiť sa do budúcnosti. Častokrát sami rodičia zápasia s existenčnými problémami, čo je dôsledkom ich finančnej negramotnosti. Preto sme si ako sprostredkovateľa finančného vzdelávanie primárnej cieľovej skupiny zvolili najmä pedagogických a odborných zamestnancov škôl a ďalších výchovných zariadení. Zo skúseností ale vieme, že ani samotní pedagogickí a odborní zamestnanci nemajú dostatočnú odbornú a didaktickú prípravu v danej oblasti.

Zámerom nášho projektu je finančne vzdelávať marginalizované a zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí. K tomu je potrebné:

 • vzdelať (odborne aj didakticky) pedagogických a odborných zamestnancov škôl a sociálnych pracovníkov,
 • prispôsobiť učebné materiály potrebám jednotlivých zapojených skupín (utečenci, menšiny, žiaci so ŠVVP, deti a mládež z reedukačných centier a centier pre deti a rodiny).

Hlavný cieľ

Naším cieľom je poskytnúť primárnym cieľovým skupinám učebné materiály prispôsobené ich potrebám, ktoré by im primeraným spôsobom zrozumiteľne a efektívne pomohli vo finančnom vzdelávaní. Očakávame zmenu postojov a správania sa vo vzťahu rozhodovania v oblasti financií. Predpokladáme, že si žiaci osvoja základné vedomosti a zručnosti potrebné na fungovanie v budúcom samostatnom živote. V dlhodobom horizonte očakávame zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou.

Medzi hlavné aktivity patria tvorba metodickej podpory a pracovných listov, ktoré sa budú pilotovať na vybraných základných školách, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov online formou a následne vzdelávanie zapojených skupín detí a mladých ľudí.

Cieľové skupiny

Primárnu cieľovú skupinu tvoria utečenci (vo veku 6 – 15 rokov), žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, mladí ľudia z reedukačných centier, mladí ľudia z centier pre deti a rodiny, žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotným znevýhodnením, sociálnym znevýhodnením). Do projektu budú zaradení účastníci na základe terénneho prieskumu (záujem škôl o finančné vzdelávanie uvedených žiakov, záujem centier o spoluprácu).

Sekundárnu cieľovú skupinu tvoria pedagogickí zamestnanci (učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent), odborní zamestnanci (psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) a sociálni pracovníci, ktorí budú vyberaní na základe kritérií:

 • počet osôb primárnej cieľovej skupiny v organizácii, v ktorej pôsobí,
 • aktivity/interakcia s osobami primárnej cieľovej skupiny,
 • záujem o finančné vzdelávanie.
2022 – 2023

Súťaž pre školy: Čitateľský oriešok 9

Čitateľský oriešok 9


V školskom roku 2022/2023 sa OZ European Pedagogical Club stalo partnerom najväčšej čitateľskej súťaže realizovanej na Slovensku pre školy. Súťaž Čitateľský oriešok vznikla pred deviatimi rokmi so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Skladá sa z dvoch častí – textovej a výtvarnej. Súťaž je pre deti a učiteľov bezplatná a je určená pre žiakov na 1. stupni základných škôl a žiakov špeciálnych základných škôl. Každoročne sa do súťaže zapája v priemere 20 000 – 30 000 žiakov z celého Slovenska. Čitateľsko-výtvarnú súťaž pravidelne podporujú známe osobnosti – ambasádormi súťaže boli v minulosti napríklad moderátorka Adela Banášová, herečka Petra Polnišová, spevák Miro Jaroš, herci Vladimír Kobielsky, Juraj Kemka a Dávid Hartl. Tvárou aktuálneho ročníka súťaže je obľúbená herečka Zuzana Kubovčíková Šebová.

2022 – 2024

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe alebo Ako neprepadnúť pornu

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah.

Aj preto v roku 2022 pripravujeme projekt zameraný na vzťahovú a sexuálnu výchovu detí a mladých v základných a stredných školách. Veríme, že sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania.  Sme presvedčení, že len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí.

S týmto zámerom plánujeme pripraviť pre učiteľov sériu učebných materiálov, podporných edukačných videí a realizovať workshopy pre učiteľov aj žiakov.

Východisková situácia
Súčasťou života detí v dnešnej dobe je virtuálny priestor, v ktorom trávia veľa času. Tento priestor je prínosom, ale má aj svoje nástrahy. Mnohé informácie konzumované deťmi nie sú nimi správne vyhodnocované. Vznikajú miskoncepcie, skreslená realita. Medzi nástrahy internetu patrí aj sledovanie porna, sexting, kyber-stalking, hrozba sexuálnych predátorov. Preto je dôležité vzdelávanie v oblasti vzťahov a sexuálnej výchovy, ktoré zahŕňa aj správanie sa vo virtuálnom priestore.
Táto oblasť vzdelávania je zanedbaná nielen v škole, ale aj v rodinách. Cieľom projektu je rôznymi formami šíriť osvetu a vzdelávať deti, pedagógov a širokú verejnosť v konkrétnej oblasti: porno na internete.

Fakty, z ktorých vychádzame

 • Neustále dochádza k znižovaniu hranice veku, kedy majú deti prvé sexuálne skúsenosti, čo súvisí so skorším fyziologickým dospievaním,
 • priemerný vek, kedy mladí ľudia prvýkrát prídu do styku s pornografiou, je 11 rokov,
 • existencia stránok prístupných od 18 rokov bez väčšieho zabezpečenia, dieťa sa poľahky dostane k nevhodným obsahom z hľadiska jeho veku,
 • mnohé deti porno vyhľadávajú ako zdroj informácií o sexe a sexualite,
 • sledovanie porna vytvára skreslenú realitu o vzťahoch medzi partnermi a o intímnom živote, čo môže mať veľmi negatívny až patologický vplyv na vývin detí, aj z hľadiska častého výskytu prvkov násilia a môže sa vytvoriť aj závislosť na porne,
 • hrozbou je aj existencia hier s erotickou a sexuálnou tematikou, častokrát násilnou, hranie týchto hier tiež vyvoláva u mladých ľudí veľmi skreslenú predstavu o reálnych vzťahoch a sexuálnych praktikách,
 • porno sa však nespája len s jeho sledovaním, súvisí aj so sextingom, ktoré neskôr môže vyústiť do kyber-stalkingu až sexuálneho obťažovania, a detskou pornografiou.

Cieľová skupina
Každý rodič chce, aby bolo jeho dieťa v bezpečí. Hrozbám sa aktívne môže vyvarovať aj samotné dieťa, pokiaľ má dostatok kvalifikovaných informácií a pozná možné dôsledky nezodpovedného správania sa. Primárnym zdrojom informácií by mali byť rodičia a škola, nie internet. V istom veku sú však deti prístupnejšie tretej osobe, ktorá im poskytne informácie z oblasti, o ktorej sa nechcú rozprávať s rodičmi. Preto na scénu nastupuje škola. V rámci vzdelávania musia byť v prvom rade vzdelávaní učitelia, aby mohli následne sprostredkúvať informácie žiakom a vzdelávať ich aj v oblasti rozoznávania vhodných zdrojov informácii v tejto oblasti.
Preto chceme v tejto oblasti uskutočniť celú sériu vzdelávacích aktivít určených pedagógom základných a stredných škôl. Vzdelávania budú prístupné aj širokej verejnosti najmä rodičom, aby mohli byť pre svoje deti empatickým partnerom v komunikácii na takúto citlivú tému.

Ciele projektu

 • Prelomenie tabu v téme (u žiakov, učiteľov, rodičov, širokej verejnosti).
 • Zabezpečenie vzdelávacích obsahov vrátane metodickej podpory v danej oblasti určených pre učiteľov, rodičov a následne žiakov základných a stredných škôl.
 • Prevencia sociálno-patologických javov v oblasti sexuálneho správania.

Obsah projektu
Projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti sexuálnej a vzťahovej výchovy v konkrétnej jej oblasti. Projekt zabezpečí edukačné aktivity (webináre, semináre) pre učiteľov, kde účastníci zistia, ako hovoriť o tejto téme so žiakmi a hlavne, čo hovoriť o tejto tabuizovanej téme. Vzdelávacími aktivitami chceme vzbudiť záujem u učiteľov a ukázať im, že začlenenie tejto témy do vyučovania na prvom a druhom stupni ZŠ a stredných školách je veľmi dôležité vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov súčasnej generácie detí a mladých ľudí. Vzdelávacie aktivity a obsahy budeme poskytovať samozrejme aj širokej verejnosti – smerom k rodičom detí. Osvojenie si informácii z tejto oblasti pedagógmi a rodičmi veľmi prispeje k tomu, že sa dôležité informácie dostanú k cieľovej osobe – dieťa, žiak. Všetky vzdelávania budú sprístupnené nielen pedagógom, ale aj širokej verejnosti. Záznamy z webinárov a videá budú sprístupnené aj po skončení projektu pre všetkých. Vzdelávacie videá budú slúžiť pedagógom nielen na získanie informácii, ale budú využiteľné v škole priamo na vyučovaní so žiakmi, to isté sa týka aj rodičov. Chceme dosiahnuť, aby dospelí stratili zábrany, získali informácie a zručnosti, konkrétne postupy a aktivity, ako majú s deťmi pracovať, ako sa s nimi zhovárať aj na citlivé témy. Vďaka spolupracujúcim subjektom v rámci projektu pripravíme aj tri učebné pomôcky, tri pracovné zošity pre rôzne vekové skupiny: 5 – 10 rokov, 10 – 15 rokov a 15 – 18 rokov.

Čo chceme uskutočniť
5 x prezenčné vzdelávanie v 5 okresných mestách SR
7 x webinár
4 x edukačné video
9 x newsletter
11 x PR článok

Záznamy z webinárov, PR články ako aj edukačné videá ostanú sprístupnené stránkach partnerov projektu a budú využiteľné širokou verejnosťou aj po ukončení projektu.

Už zrealizované výstupy

15/11/2022 – webinár: Vzťahová a sexuálna výchova

21/11/2022 – PR článok:  Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

24/11/2022 – newsletter: Viete hovoriť s deťmi na citlivé témy?

23/12/2022 – webinár: Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

12/01/2023 – PR článok: Sexuálna výchova bude pre žiakov povinná 

07/02/2023 – newsletter: Sexuálna výchova bude povinná. Ste pripravení?

17/02/2023 – PR článok: Mladí hľadajú informácie o sexualite na internete 

23/02/2023 – webinár: Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

28/02/2023 – newsletter: Vzťahová a sexuálna výchova v školách. Ako na to?

23/03/2023 – PR článok: Sexuálne ne-vzdelávanie a jeho nástrahy na webe

14/04/2023 – edukačné video 1: Čo (ne)zdieľať a s kým?

14/04/2023 – metodický materiál pre učiteľa k edukačnému videu 1: Čo (ne)zdieľať a s kým?

17/04/2023 – prezenčné vzdelávanie pre učiteľov: Košice

18/04/2023 – prezenčné vzdelávanie pre učiteľov: Banská Bystrica

19/04/2023 – prezenčné vzdelávanie pre učiteľov: Žilina

20/04/2023 – prezenčné vzdelávanie pre učiteľov: Trenčín

21/04/2023 – prezenčné vzdelávanie pre učiteľov: Bratislava

23/04/2023 – PR článok: Prvé edukačné video pre učiteľov je na svete

24/04/2023 – newsletter: Trúfate si na vzťahovú a sexuálnu výchovu v školách?

07/05/2023 – PR článok: Školáci sa po reforme budú učiť aj to, ako sa chrániť pred pohlavnými chorobami

18/05/2023 – webinár: Zdravé a nezdravé vzťahy

30/05/2023 – newsletter: Nebojte sa vzťahovej a sexuálnej výchovy

15/06/2023 – edukačné video 2: Ako neprepadnúť pornu

15/06/2023 – Metodický materiál pre učiteľa k edukačnému videu 2: Ako neprepadnúť pornu

20/06/2023 – PR článok: Ako neprepadnúť pornu?

26/06/2023 – newsletter: Poradíme vám, ako na to

20/09/2023 – PR článok: Webinár pre učiteľov o puberte a kamarátskych vzťahoch

21/09/2023 – newsletter: Viete, ako učiť puberťákov?

28/09/2023 – webinár: O puberte a kamarátskych vzťahoch

25/10/2023 – webinár: Sexuálne a reprodukčné zdravie a intímne vzťahy

27/10/2023 – newsletter: Nestihli ste náš webinár?

27/11/2023 – edukačné video 3: Reklama a jej vplyv na naše rozhodovanie a sebaobraz

27/11/2023 – Metodický materiál pre učiteľa k edukačnému videu 3: Reklama a jej vplyv na naše rozhodovanie a sebaobraz

27/11/2023 – PR článok: Tretie edukačné video pre učiteľov sa venuje reklame

07/12/2023 – webinár: Prevencia násilia a obťažovania

08/02/2024 – edukačné video 4: Film nie je realita

08/02/2024 – Metodický materiál pre učiteľa k edukačnému videu 4: Film nie je realita

13/02/2024 – PR článok: Aby deti a mladí rozlišovali fikciu od reality

15/02/2024 – webinár: Rovnosť ako základ zdravých vzťahov

 

Spolupracujúce subjekty
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (inTYMYta) – lektori, autorská spolupráca
RAABE Slovensko – propagačná a publikačná činnosť, tvorba videí
EXPOL PEDAGOGIKA – vznik učebných materiálov, realizácia webinárov/seminárov

Trvanie projektu
november 2022 – február 2024

Projekt podporil Fond SK-NIC.

O nás
Naše ciele
Naše projekty
Výročné správy
Darujte 2%
Kontakty